Provincie Drenthe

In de provincie Drenthe kunnen wij u ondersteunen in de volgende gemeenten:
Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld.

Ontwikkelingen in de provincie Drenthe
In Drenthe verliezen steeds vaker grootschalige stallen voor (pluim)vee en grootschalige akkerbouwschuren hun functie. Het ruimte voor ruimte beleid en het VAB beleid bieden mogelijkheden.

Ruimte voor Ruimte beleid provincie Drenthe
De ruimte voor ruimte regeling maakt het mogelijk om in de provincie Drenthe na de sloop van een bepaalde oppervlakte aan landschapsontsierende (voormalig) agrarische bebouwing een compensatiewoning te realiseren. Voorop staat verbetering van de landschappelijke kwaliteit. Het uitgangspunt van de regeling is de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Dit kan worden bereikt door landschapsontsierende (voormalige) agrarische bebouwing te verwijderen. De agrarische functie moet definitief beëindigd worden.

De kernkwaliteiten van de provincie zijn opgenomen in de Omgevingsvisie Drenthe. Deze kwaliteiten zijn belangrijk bij het toepassen van de regeling, het herinrichten van uw perceel en de bouw van compensatiewoningen. De kernkwaliteiten dragen bij aan de samenhang , identiteit en herkenbaarheid van de omgeving. De ErvenConsulenten kunnen u hierbij advies geven hoe u de kwaliteiten kunt benutten in uw planvorming. Een goede landschappelijke inpassing essentieel voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. In Drenthe geldt een sloopnorm van minimaal 750 m2, mits de ruimtelijke kwaliteit dusdanig wordt verbeterd.
In Drenthe hebben een aantal gemeenten de ruimte voor ruimte regeling doorvertaald in het bestemmingsplan buitengebied. Andere gemeenten gebruiken de regeling op ad hoc basis.

De ruimte voor ruimte regeling is van toepassing in de volgende gevallen:
1. vrijkomende agrarische bedrijven;
2. voormalige agrarische bedrijven;
3. bedrijfsverplaatsing

Bij het ruimte voor ruimte beleid gelden de volgende randvoorwaarden
Voor functieveranderingen waarbij nieuwe wooneenheden worden gecreëerd gelden de volgende voorwaarden:

 • Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied
 • In de ruimtelijke onderbouwing dient aangegeven te worden waarom de te slopen gebouwen als landschapsontsierend aangemerkt worden
 •  < 750 m2 slopen, geen woning mogelijk, optie salderen (samenvoegen van de sloopoppervlakte van meerdere kleine bedrijven)
 •  750 – 1000 m2 slopen, 1 compensatiewoning mogelijk, extra landschappelijke inpassing is noodzakelijk
 •  1.000 – 2.000 m2 slopen, 1 compensatiewoning mogelijk, reguliere inpassing
 •  2.000, 2 compensatiewoningen mogelijk, reguliere inpassing
 • Wanneer er sprake is van bedrijfsverplaatsing bij knelpuntsituaties rondom natuurontwikkeling en -behoud mag naast bovenstaande compensatiewoningen een extra woning worden  gerealiseerd.
 • Alle aanwezige landschapsontsierende bebouwing wordt verwijderd, incl. mestplaten, verharding en dergelijke
 • De nieuwe bebouwing dient te passen in het gebied
 • Er moet altijd sprake zijn van een substantiële vermindering van het aantal vierkante meters bebouwing ten opzichte van de bestaande situatie
 • De aard en de omvang van de toegevoegde functie moet passend zijn in het beleid, geldend voor het buitengebied.
 • Compensatiewoningen mogen niet worden gebouwd in gebieden die in de Omgevingsvisie zijn aangewezen met de functie natuur of beekdal.
 • Als een compensatiewoning niet wordt teruggebouwd op de kavel zal aansluiting gezocht moeten worden bij een bestaande kern of bestaande bebouwingslinten/ clusters.


Maatwerk

In situaties waarbij de regeling niet van toepassing blijkt, maar de toepassing wenselijk is en de kwaliteit van het landschap kan verbeteren, dan kan maatwerk een oplossing bieden. Ook het zoeken naar een locatie voor compensatiewoningen is maatwerk. Er zal per locatie een afweging gemaakt worden. De landschappelijke waarden in een gebied zijn daarbij het uitgangspunt.

Voor glastuinbouw is geen aparte regeling opgenomen, aangezien er weinig verspreid glas is in de provincie Drenthe. Bij het toepassen van de ruimte voor ruimte regeling voor glas, zal er meer gesloopt moeten worden om in aanmerking te komen voor een compensatie woning. Ook hier zal maatwerk geleverd moeten worden.

VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) beleid provincie Drenthe
Vrijkomende agrarische bebouwing biedt mogelijkheden voor huisvesting van niet-agrarische bedrijfsactiviteiten in het landelijk gebied. De nieuwe bedrijvigheid op het platteland kan positief bijdragen aan de regionale economie en werkgelegenheid, maar ook aan de ruimtelijke kwaliteit. De provincie wil dat gemeenten in principe zelf gaan bepalen welke activiteiten zij in de VAB willen toestaan.

Bij het VAB beleid gelden de volgende voorwaarden:
– De nieuwe invulling van de VAB doet geen inbreuk op de ruimtelijke kwaliteit
– De nieuwe bedrijfsactiviteit heeft geen negatieve gevolgen voor de hoofdfunctie van het gebied
– De nieuwe bedrijfsactiviteit is kleinschalig van aard
– De woonfunctie van de VAB blijft gehandhaafd

ErvenConsulenten.nl kan u begeleiden in een ‘Ruimte voor Ruimte project’ of een ‘VAB project’. Daarnaast maken wij ook concrete inrichtingsplannen voor erven.

Woont u in de provincie Drenthe, binnen een van de bovenstaande gemeenten en wilt u vrijblijvend meer informatie over de mogelijkheden voor een specifiek erf?

Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact via de contactpagina of via onderstaand formulier.

  Uw naam

  Uw email

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht

  Om spam te voorkomen vragen we u de
  onderstaande code over te typen en vraag te beantwoorden.

  captcha

  Leave a Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.