Provincie Friesland

In de provincie Friesland kunnen wij u ondersteunen in de volgende gemeenten:
Achtkarspelen, Ameland, Boarnsterhim, Boornsterhem, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Ferwerderadeel, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Gaasterland-Sloten, Harlingen, Heerenveen, Het Bildt, Kollumerland en Nieuwkruisland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Lemsterland, Littenseradiel, Littenseradeel, Menaldumadeel, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Skarsterlân, Scharsterland, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel, Vlieland, Weststellingwerf.

Ontwikkelingen in de provincie Friesland
Het aantal agrarische bedrijven in de provincie Friesland is de laatste jaren met ca  3 %  per jaar  afgenomen (CBS – 2005). Veel meer dan in de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw. De agrarische bedrijfswoning behoudt in de regel een woonfunctie. Voor de grote bedrijfsgebouwen is vaak geen  nieuwe, duurzame, functie aanwezig. Ze blijven langdurig leegstaan en  verpauperen na verloop van tijd. Een deel van de vrijkomende boerderijen  wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De provincie biedt de mogelijkheid om hergebruik van voormalige bedrijfsgebouwen planologisch mogelijk te maken. Het is ook mogelijk om deze gebouwen te slopen in ruil voor het recht om woningen te bouwen of anderszins te verevenen. De ervenconsulenten helpen u hier graag verder bij.

Ruimte voor Ruimte randvoorwaarden, sloop beeldverstorende bebouwing
Sloop van beeldverstorende bebouwing kan op verschillende manieren worden bevorderd:
– Sloop kan in veel gevallen plaatsvinden bij hergebruik door passende functies, zeker bij ruimere mogelijkheden voor vervangend gebruik. Sloop is vaak (deels) al te financieren doordat de verkoopwaarde van het object bij sloop kan toenemen met 10%. Een bouwtitel voor een extra inpandige woning in een boerderij is bijvoorbeeld redelijkerwijs te koppelen aan sloop van circa 750 m2 bebouwing op het perceel. Sloop kan zo een onderdeel vormen van de afweging tot functiewijziging en bedongen worden bij planologische medewerking. Wij zullen nader de mogelijkheden onderzoeken van een aanvullende generieke sloopsubsidieregeling ter vergoeding van eventuele financiële tekorten.
– Vervolgens kan op het erf vervangende nieuwbouw voor een nieuwe passende niet-woonfunctie worden toegestaan, waarbij een aanzienlijk grotere omvang van gebouwen wordt gesloopt. Wij koppelen de mogelijkheid van vervangende nieuwbouw aan sloop van niet meer geschikte bebouwing, waarbij zorgvuldig met het bodemarchief en met het monumentale/beeldbepalende karakter van oude boerderijen en bijgebouwen moet worden omgegaan. Wij vragen gemeenten hoge eisen aan beeldkwaliteit te stellen.
-Voor de grotere knelpunten bieden wij de mogelijkheid om sloop van beeldverstorende bebouwing te financieren via compenserende woningbouw. Compenserende woningbouw dient bij voorkeur plaats te vinden in bestaande bebouwingslinten en -clusters in het landelijk gebied. Hiermee wordt een uitgesproken landelijk woonmilieu geboden, terwijl wordt voorkomen dat op veel plekken solitaire woonbebouwing in het landelijk gebied ontstaat. Compensatie op een solitair bestaand bouwperceel in het landelijk gebied kan bij uitzondering aanvaardbaar zijn. Dit zal nadrukkelijk gemotiveerd moeten zijn vanuit een aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse, waarbij woningbouw goed aansluit bij het ruimtelijke bebouwingspatroon op het perceel. In onze “ruimte voor ruimte”-regeling gaan wij uit van de verhouding van één extra bouwtitel voor een (vrijstaande) woning per sloop van in totaal:
-> 1.000 m2 aan (agrarische) bebouwing of 3.000 m2 aan kassen wanneer compenserende woningbouw plaatsvindt in bestaande bebouwingslinten- of clusters in het landelijk gebied;
-> 1.500 m2 aan (agrarische) bebouwing of 5.000 m2 aan kassen wanneer compenserende woningbouw bij uitzondering plaatsvindt op bestaande solitaire percelen in het landelijk gebied.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van deze maatvoering. De te slopen oppervlakte van meerdere bouwpercelen kan worden samengevoegd, met een minimum van 250 m2 te slopen bebouwing per perceel. Ook de instelling van een (inter)gemeentelijk sloopfonds is mogelijk.

Het staat gemeenten vrij om voor compenserende (woning)bouw in bestaande kernen, passend binnen het reguliere beleid, eigen verhoudingen te hanteren. De hiervoor genoemde maten hebben alleen betrekking op compenserende woningbouw in het landelijk gebied, dat exclusief hiervoor wordt gereserveerd.

ErvenConsulenten.nl kan u  begeleiden in een ‘Ruimte voor Ruimte project’. Daarnaast maken wij ook concrete inrichtingsplannen voor erven.

Woont u in de provincie Friesland, binnen een van de bovenstaande gemeenten en wilt u vrijblijvend meer informatie over de mogelijkheden voor een specifiek erf?
Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact via de contactpagina of via onderstaand formulier.

  Uw naam

  Uw email

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht

  Om spam te voorkomen vragen we u de
  onderstaande code over te typen en vraag te beantwoorden.

  captcha

   

  Leave a Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.