Provincie Overijssel

In de provincie Overijssel kunnen wij u ondersteunen in de volgende gemeenten:
Almelo, Borne, Dalfsen, Deventer, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Kampen, Losser, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland, Zwolle.

Ontwikkelingen in de provincie Overijssel
De komende jaren komen veel agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) vrij doordat agrarische bedrijven stoppen. Dat kan leiden tot leegstand, verval en verpaupering van het landelijk gebied. Daarom heeft de provincie Overijssel het mogelijk gemaakt om stallen te slopen door middel van het toestaan van het bouwen van een woning ter plaatste van de stallen of elders. Dat beleid heet “Rood voor rood met gesloten beurs in Overijssel” (afgekort verder weer te geven als Rvr mgb). Het doel van dit beleid is dus niet het saneren van agrarische bedrijven of het bouwen van zoveel mogelijk woningen. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van landschap en omgeving: de “ruimtelijke kwaliteit”.

Het werkingsprincipe van de Rood voor Rood regeling met gesloten beurs.
Als iemand  wil deelnemen zijn er drie dingen die men mag of moet doen:
– De sloopkosten dekken.
– De initiatiefnemer krijgt 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de te slopen gebouwen toegerekend.
– Het resterende deel van de getaxeerde waarde van de bouwkavel moet door de initiatiefnemer geïnvesteerd worden in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Want het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit is immers het doel van Rvr mgb.

Randvoorwaarden voor deelname aan een rood voor rood regeling.
1. Ter compensatie van de sloop van minimaal 850 m2 landschapontsierende bedrijfsgebouwen kunnen onder voorwaarden één of meer bouwkavels voor een woning worden toegekend. Het is mogelijk meer percelen binnen de provincie Overijssel hierbij te betrekken
2. Als er een veelvoud van 850 m2 bedrijfsgebouwen wordt gesloopt, kan uitsluitend wanneer dit voor het afdekken van de sloopkosten en 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde noodzakelijk is, een extra bouwkavel voor een woning worden verkregen.
3. Uit de waarde van de bouwkavel voor een woning, dient de deelnemer de sloopkosten en de bijdrage voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit te bekostigen, terwijl de deelnemer 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de te slopen bedrijfsgebouwen mag behouden.
4. Bij de bepaling van de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt de berekeningsmethode van de Dienst Landelijk Gebied gehanteerd.
5. Voor de bepaling van de sloopkosten geldt ook de landelijke systematiek. Er geldt een standaard bedrag van 25 euro per m2.
6. De inhoudsmaat van de woning op de bouwkavel mag niet meer bedragen dan 750 m3 (exclusief erfbebouwing met een maximum van 75 m2). Deze inhoudsbeperking geldt niet indien de woning binnen de begrenzing van het stads- en dorpsgebied wordt gebouwd.
7. Op een bouwkavel voor een woning mag één woning worden gerealiseerd. Hierop zijn twee uitzonderingen mogelijk. Ten eerste bij afspraken op basis van een integraal plan voor een landgoed, waarbij binnen het volume van 750 m3 meer woningen (twee of zelfs drie) worden gerealiseerd die ten goede komen aan de kwaliteit van het landgoed. Ten tweede bij afspraken in het kader van een gemeentelijk plan waarbij woningen voor senioren en/of starters ontwikkeld worden. Gemeenten moeten er hierbij op toezien dat deze woningen via het bestemmingsplan of via afspraken met woningbouwcorporaties of anderszins, beschikbaar blijven voor deze doelgroepen.
8. Bij de omvang van de compensatiekavel wordt in principe uitgegaan van 1000 m2.
9. Het grootste deel van de oorspronkelijke bouwkavel blijft een ‘agrarische bestemming zonder bouwmogelijkheden’ behouden,  of krijgt een passende bestemming die samenhangt met de landschappelijke inpassing, zoals ‘natuur’ of ‘bos’.
10. In gemeentelijk beleidskaders zal aangegeven worden hoe de begrippen ruimtelijke kwaliteit, landschapontsierend, karakteristieke en/of beeldbepalende gebouwen omschreven worden en hoe daarmee moet worden omgegaan. Het is ook mogelijk hiervoor te verwijzen naar (een) ander(e) document(en) waarin een gemeentelijke visie op de ontwikkeling van het buitengebied is opgenomen, zoals Landschapsontwikkelingsplan (LOP), welstandsnota en bestemmingsplan buitengebied.

ErvenConsulenten.nl kan u  begeleiden in een ‘Rood voor Groen project’ of een ‘Rood voor Rood project’. Daarnaast maken wij ook concrete inrichtingsplannen voor erven.

Woont u in de provincie Overijssel, binnen een van de bovenstaande gemeenten en wilt u vrijblijvend meer informatie over de mogelijkheden voor een specifiek erf?

Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact via de contactpagina of via onderstaand formulier.

  Uw naam

  Uw email

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht

  Om spam te voorkomen vragen we u de
  onderstaande code over te typen en vraag te beantwoorden.

  captcha

   

  Leave a Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.