Provincie Utrecht

In de provincie Utrecht kunnen wij u ondersteunen in de volgende gemeenten:
Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden,  Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, Zeist.

Ontwikkelingen in de provincie Utrecht
De komende jaren zal jaarlijks drie tot vier procent van de agrarische bedrijven stoppen. De vraag is hoe we omgaan met de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en met de gebouwen van al eerder gestopte bedrijven. Deze vraag is ook actueel bij niet-agrarische bebouwing die vrijkomt als gevolg van bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing. De ervenconsulenten helpen u hier graag verder bij.

Ruimte voor Ruimte beleid provincie Utrecht
Het beleid voor vrijkomende bebouwing is primair gericht op kwaliteitswinst door ontstening van het landelijk gebied via (gedeeltelijke) sloop van voormalige bedrijfsbebouwing, in combinatie met vervangende woningbouw (ruimte voor ruimte) of vestiging van niet-agrarische bedrijfsvormen.

Bij het beleid gelden de volgende randvoorwaarden:
– Omliggende agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd;
– Eventueel bijbehorende gronden blijven of komen beschikbaar voor de grondgebonden functies landbouw, natuur of recreatie, overeenkomstig de functie van het gebied;
– Er wordt geen cultuurhistorisch waardevolle bedrijfsbebouwing gesloopt;
– Een zorgvuldige landschappelijke inpassing is vereist, waarbij een beeldkwaliteitsrapport een nuttig hulpmiddel kan zijn.
– Bij sloop van alle voormalige (cultuurhistorisch niet waardevolle) bedrijfsgebouwen, met een ondergrens van 1000 m2, is de bouw van één extra woning mogelijk (ruimte voor ruimte). Ook beëindigende glastuinbouwbedrijven buiten de concentratiegebieden komen, bij sloop van ten minste 5000 m2 kassen, in aanmerking voor een vervangende woning.
Het gaat hier om een extra woning, dus niet om een woning ter vervanging van reeds aanwezige bedrijfswoning(en). Deze laatste moet(en) dan uiteraard ook een woonbestemming krijgen.

Maatwerk binnen de provincie
Bij ruimte voor ruimte is in speciale situaties maatwerk mogelijk, waarbij als voorwaarde geldt dat uiteindelijk sprake is van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Een voorbeeld van maatwerk is de situatie waarin minder dan 1000 resp. 5000 m2 wordt gesloopt maar toch voldoende aanvullende ruimtelijke kwaliteitswinst wordt behaald (bijv. natuur- en landschapsontwikkeling). Een ander voorbeeld is het samenvoegen van de sloopoppervlakte van meerdere kleine bedrijven (saldering). In beide situaties behoort één extra woning tot de mogelijkheden van ruimte voor ruimte.

De nieuwe, extra woning kan op de oorspronkelijke bedrijfskavel of aan de rand van een kern worden gebouwd. Dit laatste kan aan de orde zijn als woningbouw op de oorspronkelijke bedrijfskavel ruimtelijk niet gewenst is of als om andere redenen woningbouw ter plekke niet mogelijk is. Deze afweging wordt primair door gemeenten gemaakt. Toepassing van ruimte voor ruimte op de oorspronkelijke bedrijfskavel is met het oog op een goede ruimtelijke ordening van een gebied ongewenst, wanneer hierdoor transformaties – die naar het oordeel van GS van bovenlokaal belang zijn (zoals permanente waterberging, vormen van natuurontwikkeling) – kunnen worden belemmerd. Een bijzondere vorm van ruimte voor ruimte is het aan de rand van een kern (buiten de contour) realiseren van een kleine stedelijke uitbreiding, waarbij de financiële middelen die hierbij worden gegenereerd worden ingezet als sloopvergoeding voor ongewenste bebouwing in het buitengebied.

Een niet-agrarische bedrijfsvorm in bestaande of te vernieuwen bedrijfsbebouwing (functieverandering)
Een alternatief voor de compensatie van sloop van agrarische bedrijfsgebouwen is een niet-agrarische bedrijfsvorm in bestaande of te vernieuwen bedrijfsbebouwing (functieverandering). Wij denken hierbij aan opslag, ambachtelijke bedrijvigheid, kleinschalige handel of dienstverlening en recreatie van beperkte omvang. Een forse reductie van de bebouwing is ook hierbij ons uitgangspunt. Hierdoor wordt zowel kwaliteitswinst door ontstening bereikt als een bijdrage geleverd aan de vitaliteit van het landelijk gebied. Daarnaast is functieverandering mogelijk van bestaande niet-agrarische bedrijfsbebouwing, mits de nieuwe bestemming geen zwaardere belasting voor het gebied met zich meebrengt. Wij zullen bovenstaande uitgangspunten voor functieverandering en ruimte voor ruimte uitwerken in de Handleiding bestemmingsplannen.
Bron: Streekplan 2005-2015 Utrecht op 13-12-2004


ErvenConsulenten.nl kan u  begeleiden in een ‘Ruimte voor Ruimte project’. Daarnaast maken wij ook concrete inrichtingsplannen voor erven. 

Woont u in de provincie Utrecht, binnen een van de bovenstaande gemeenten en wilt u vrijblijvend meer informatie over de mogelijkheden voor een specifiek erf?
Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact via de contactpagina of via onderstaand formulier.

  Uw naam

  Uw email

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht

  Om spam te voorkomen vragen we u de
  onderstaande code over te typen en vraag te beantwoorden.

  captcha

   

  Leave a Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.