Provincie Flevoland

In de provincie Flevoland kunnen wij u ondersteunen in de volgende gemeenten:
Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde.

Ontwikkelingen in de provincie Flevoland
De provincie Flevoland is een relatief jonge provincie en heeft minder te maken met vrijkomende agrarische bebouwing dan andere provincies. Toch is het zo dat er wel initiatieven spelen waarbij er sprake is maatwerk voor een individuele situatie. Hierbij geldt als belangrijke voorwaarde dat er uiteindelijk sprake is van een verbetering van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit. De ervenconsulenten kunnen voor uw middels maatwerk onderzoeken hoe de mogelijkheden voor functiewijziging en nieuwbouw liggen voor een agrarische perceel.

Meer ruimte voor ontwikkeling in de provincie Flevoland
De Gedeputeerde Staten hebben in 2006 vier nieuwe ontwerp-beleidsregels vastgesteld en tegelijkertijd drie bestaande beleidsregels ingetrokken. De nieuwe ontwerp-beleidsregels hebben betrekking op windmolens, kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied, het locatiebeleid voor het stedelijk gebied en archeologie. Met deze ontwerp-beleidsregels willen GS aangeven hoe zij invulling geven aan de uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in het nieuwe Omgevingsplan. Tevens zullen de beleidsregels worden gebruikt bij de toetsing van gemeentelijke ruimtelijke plannen.

De ontwerp-beleidsregel ‘kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied’ vervangt onder andere de huidige beleidsregel ‘niet-agrarische activiteiten in het landelijk gebied’. Met de nieuwe beleidsregel wil de provincie meer ruimte bieden aan kleinschalige niet-agrarische of agrarisch aanverwante functies in het landelijk gebied. Zo is op grond van de ontwerp-beleidsregel erfvergroting ook voor niet-agrarische activiteiten mogelijk. GS stellen voor om een maximum bebouwingsoppervlakte te hanteren voor de meeste niet-agrarische activiteiten van 30 procent van de totale erfoppervlakte. De mogelijkheid voor detailhandel is op de erven verruimd naar 200 m2. Voorwaarde is dat deze ontwikkelingen de bestaande activiteiten en functies niet hinderen, niet leiden tot verstedelijking van het landelijk gebied en landschappelijk en verkeerskundig goed worden ingepast.

ErvenConsulenten.nl kan u  begeleiden in een ‘Ruimte voor Ruimte project’. Daarnaast maken wij ook concrete inrichtingsplannen voor erven. 

Woont u in de provincie Flevoland, binnen een van de bovenstaande gemeenten en wilt u vrijblijvend meer informatie over de mogelijkheden voor een specifiek erf?
Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact via de contactpagina of via onderstaand formulier.

  Uw naam

  Uw email

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht

  Om spam te voorkomen vragen we u de
  onderstaande code over te typen en vraag te beantwoorden.

  captcha

   

  Leave a Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.