Expertise

De expertise van ons team richt zich op het vlak van erf en landschap. Werkzaamheden variëren van een landschappelijke inpassing van een erf, een beeldkwaliteitsplan of terreininrichtingsplan, tot de ontwikkeling van een nieuw landgoed, dorpsuitbreiding, of ontwerp van een zonnepark.

Bij ieder project ligt de eerste nadruk op het begrijpen en analyseren van de plek en zijn context. Hierbij valt de denken aan de transformatie van het landschap, het gebruik, beleving, de inrichting en aanwezige netwerken. Aan de hand hiervan ontstaan de eerste ideeën om de kwaliteiten die de ruimte in zich heeft te versterken. De grondgedachte hierbij is dat het landschap leesbaar is en vertelt over zowel de natuur als de cultuur die het landschap vorm hebben gegeven. 

Onderwerpen waar we mee te maken hebben:
– Uitbreiding van agrarische erven
– Functiewijziging van agrarische erven
– VAB Vrijkomende Agrarische Bebouwing
– Ruimte voor Ruimte regeling
– Nieuwe landgoederen
– Omvorming bestaande landgoederen
– Natuurschoonwet
– Recreatieterreinen, zoals aanpassingen of uitbreiding van vakantieparken
– Zonneparken
– Stedenbouw, zoals dorpsuitbreidingen of juist inbreidingslocaties
– Conceptontwikkeling, zoals nieuwe leisurevormen
– Herontwikkelingsopgave op grote en kleine schaal
– Klimaatadaptatie projecten
– Inrichting terrein openbare ruimte, parken en tuinen

Producten
Om van uw initiatief tot een uitvoerbaar project te komen kunnen we verschillende producten aanleveren. Enkele producten zijn:
– Principeverzoek
– Haalbaarheidsstudie
– Bestemmingsplan
– Storende bebouwing analyse
– Landschappelijke Inpassing
– Landschapsplan
– Beeldkwaliteitsplan
– Stedenbouwkundig-plan
– Klimaatadaptatie
– Terreinontwerp
– Visualisatie en animatie

Afstemming
ErvenConsulenten.nl kan zorgen voor een afstemming met de betrokken partijen zoals de gemeente en provincie.
Ook kunnen we projecten afstemmen met welstand organisaties zoals Het Oversticht, Libau, Dorp Stad & Land, Gelders Genootschap, Mooi Sticht, Mooi Noord-Holland, Hûs en Hiem.