Organisaties

Organisaties, zoals stichtingen, (landschaps)verenigingen en welstandorganisaties kunnen de ervenconsulenten inschakelen voor  het geven van erfadvies. De ervenconsulenten hebben een achtergrond in de tuin- en landschapsarchitectuur en streven altijd naar een sterke ruimtelijke kwaliteit. Hierbij wordt advies gegeven, passend bij het landschap en passend binnen het beleid van gemeente en provincie. Advies van de ervenconsulenten kan variëren in het geven van provinciaal advies ten aanzien van de uitstraling van het erf en architectuur van de gebouwen, tot ruimtelijke inpassing van nieuwe bebouwing en concrete ontwerpadviezen voor initiatieven van specifieke erven binnen de gemeente. De kenmerken van het oude erf vormen de inspiratie voor inrichting van het nieuwe erf. Hierbij gaat het om een eigentijdse invulling, passend bij nieuwe functies.”

De meest voorkomende oorzaken voor het inschakelen van de ervenconsulenten door organisaties zijn:
– Functiewijziging erf (hergebruik gebouwen of sloop en nieuwbouw).
– Bedrijfsverplaatsingen en uitbreiden van functie van bestaande bedrijven.
– Opstellen beleidsnotities voor functiewijzigingen.

Boerenerven in Nederland veranderen in een hoog tempo. Wekelijks stoppen er boerenbedrijven en het aanbod van agrarische bedrijven die de oorspronkelijke functie hebben verloren wordt steeds groter. De functies op de erven veranderen. Boeren die wel doorgaan willen graag uitbreiden en krijgen onder andere te maken met landschappelijke inpassing van nieuwe schuren. Boeren die stoppen kijken naar nieuwe functies voor bestaande boerenerven. Er is een grote vraag naar wonen in het buitengebied, maar de mogelijkheden om nieuw te bouwen zijn beperkt. Dit alles heeft gevolgen voor de inrichting van nieuwe en bestaande erven. De veranderingen op het erf kunnen gebruikt worden om kwaliteiten van het erf te versterken.

Voor organisaties leveren we de volgende producten:
– Ontwikkelen van ruimtelijke randvoorwaarden.
– Opstellen ruimtelijke randvoorwaarden voor specifiek landschappen
– Opstellen brochure streekeigen erf/ handboek opstellen.
– Algemene advisering bij nieuwe initiatieven.

Daarnaast leveren we voor concrete erfprojecten de volgende producten:

– QuickScan; locatiebezoek en eerste haalbaarheidsanalyse van de mogelijkheden voor een specifiek boerenerf.
– Principeverzoek met schetsontwerp nieuwe situatie; t.b.v. “groen licht” overheden.
– Opstellen randvoorwaarden en ontwikkelingsvisie.
– Inrichtingsplan met uitwerking schetsontwerp.
– Beplantingsplan.
– Beeldkwaliteitsplan.
– Ruimtelijke onderbouwing.
– Subsidiemogelijkheden, begeleiding uitvoeringsplannen.
– Begeleiden ontwerp bebouwing, samenwerking met architecten.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.