Particulieren

Particuliere initiatiefnemers vormen een belangrijke doelgroep. Door uitgebreide kennis van actueel beleid en het landschap waarin het erf is gelegen kunnen de ervenconsulenten  particulieren bijstaan bij het omvormen van een erf naar een nieuwe functie of het daadwerkelijk inrichten van een nieuw erf. De ervenconsulenten hebben een achtergrond in de tuin- en landschapsarchitectuur en streven altijd naar een sterke ruimtelijke kwaliteit. Hierbij wordt advies gegeven, passend bij het landschap en passend binnen het beleid van gemeente en provincie. Advies van de ervenconsulenten kan variëren in het geven van advies ten aanzien van de uitstraling van het erf en architectuur van de gebouwen, tot ruimtelijke inpassing van nieuwe bebouwing en concrete ontwerpen van een erf. De kenmerken van het oude erf vormen de inspiratie voor inrichting van het nieuwe erf. Hierbij gaat het om een eigentijdse invulling, passend bij nieuwe functies.

De meest voorkomende oorzaken voor het inschakelen van de ervenconsulenten door particulieren zijn: 

  • Functiewijziging erf (hergebruik gebouwen of sloop en nieuwbouw).
  • Bedrijfsverplaatsing.
  • Uitbreiden huidige functie.

Boerenerven in Nederland veranderen in een hoog tempo. Wekelijks stoppen er boerenbedrijven en het aanbod van agrarische bedrijven die de oorspronkelijke functie hebben verloren wordt steeds groter. De functies op de erven veranderen. Boeren die wel doorgaan willen graag uitbreiden en krijgen onder andere te maken met landschappelijke inpassing van nieuwe schuren. Boeren die stoppen kijken naar nieuwe functies voor bestaande boerenerven. Er is een grote vraag naar wonen in het buitengebied, maar de mogelijkheden om nieuw te bouwen zijn beperkt. Dit alles heeft gevolgen voor de inrichting van nieuwe en bestaande erven. De veranderingen op het erf kunnen gebruikt worden om kwaliteiten van het erf te versterken.

Voor particuliere initiatiefnemers leveren we de volgende producten:
– QuickScan; locatiebezoek en eerste haalbaarheidsanalyse van de mogelijkheden voor een specifiek boerenerf.
– Principeverzoek met schetsontwerp nieuwe situatie; t.b.v. “groen licht” overheden.
– Opstellen randvoorwaarden en ontwikkelingsvisie.
– Inrichtingsplan met uitwerking schetsontwerp.
– Beplantingsplan.
– Beeldkwaliteitsplan.
– Ruimtelijke onderbouwing.
– Subsidiemogelijkheden, begeleiding uitvoeringsplannen.
– Begeleiden ontwerp bebouwing, samenwerking met architecten.

2 Comments so far

Henk VinkePosted on10:47 am - Sep 18, 2020

Hoeveel bedragen de gemiddelde kosten voor de ondergenoemde werkzaamheden voor een project in Dalen.
QuickScan; locatiebezoek en eerste haalbaarheidsanalyse van de mogelijkheden voor een specifiek boerenerf.
– Principeverzoek met schetsontwerp nieuwe situatie; t.b.v. “groen licht” overheden.
– Opstellen randvoorwaarden en ontwikkelingsvisie.
– Inrichtingsplan met uitwerking schetsontwerp.
– Beplantingsplan.
– Beeldkwaliteitsplan.
– Ruimtelijke onderbouwing.
– Subsidiemogelijkheden, begeleiding uitvoeringsplannen.
– Begeleiden ontwerp bebouwing, samenwerking met architecten.

peter fittersPosted on1:28 pm - Oct 9, 2020

In deze brief wil ik u vragen om enige duidelijkheid te scheppen in de volgende situatie:
Door het overlijden van mijn onze moeder begin dit jaar is uit de erfenis een perceel overgebleven waarop nu al meer dan 60 jaar een loods op staat die destijds gebouwd is door mijn vader en verhuurt is geweest aan de stichting “SEMPA” die papier inzamelde voor 3de wereldlanden.
Inmiddels is er al eerder contact geweest met de gemeente over de mogelijkheid om deze loods, die gebleken uit eerdere gesprekken, een doorn in het oog is voor de gemeente Waalwijk, te slopen en daar een woonhuis te plaatsen.
Nu heb ik begrepen dat dit nogal wat kosten met zich meebrengt, waar ik behoorlijk aan twijfel.
Kosten voor aankoop bouwtitel: 125.000 euro ex. BTW
Kosten aanvraag bouwvergunning incl. 25.000 euro fondsbijdrage kwaliteitsverbetering leefomgeving + onderzoeken: 40.000 euro
Kosten sloop bestaande loods:16.000 euro (230 m2)
Bouwrijp maken perceel: 8.000 euro
Aankoop perceel: 54.000 euro
Bij elkaar dus 270.000 euro voor 540m2 grond word dan wel erg veel, 500 euro per m2 terwijl grondprijs in de gemeente nu ongeveer 340 euro per m2 is.
Graag hoor ik van u of we hier iets mee kunnen om het toch enigszins rendabel te maken.

Comments are closed.